Ondernemersvereniging

BI-zone De Hoogerwerf

Ondernemersvereniging De Hoogerwerf is een BI-Zone ondernemersvereniging. Deze vereniging voert beleid op het gebied van veiligheid (contacten met gemeentelijke organisatie, brandweer en politie, brandveiligheidsbeleid), infrastructuur (onderhoud van wegen, verlichting, groenvoorziening en onderhoud ervan, bebording, etc) leefbaarheid (openbaarvervoersaansluitingen, onderhoud van de bermen, parkeerbeleid) en bevordert de onderlinge contacten tussen de ondernemers op De Hoogerwerf. Kort samengevat noemen we dit het Schoon, Heel en Veilig beleid. Belangrijke initiatieven uit het verleden zijn het camerabeleid, de opzet van de contacten met gemeente, politie en brandweer en de herinrichting van de infrastructuur van De Hoogerwerf.

BI-Zone De Hoogerwerf is opgericht in 2011 als gevolg van een experiment van de overheid. Doel van dit experiment was na te gaan of via een gezamenlijke aanpak de veiligheid op de bedrijventerreinen te vergroten. Dit bleek een groot succes: Het aantal inbraken nam in de jaren na 2011 sterk af.

Het experiment is met ingang van 1-1-2015 in gewijzigde vorm definitief ingevoerd voor een periode van 5 jaar. Onder de bedrijven op De Hoogerwerf is een onderzoek uitgevoerd naar de vraag of ondernemers op dit terrein voelden voor het omzetten van  het experiment naar de nieuwe wetgeving op dit gebied. Ondernemers kozen in zowel de ledenvergadering op 3 maart 2015 als in de enquete in grote meerderheid voor voortzetting van de BIZ naar de nieuwe structuur. Deze is daarop met terugwerkende kracht op 1 januari 2015 van kracht geworden.

De vereniging telde begin 2015 88 leden. Leden zijn die ondernemingen die hun aktiviteiten (mede) uitoefenen op De Hoogerwerf en staan ingeschreven als gebruiker (en eigenaar of huurder) van gebouwen. Eigenaren van onbebouwde grond zijn geen lid van de vereniging en hebben dus ook geen stemrecht.

De vereniging ov De Hoogerwerf werkt nauw samen met biz Bedrijven Investeringszone De Bosschen op het gebied van camerasystemen en het beheer ervan, het overleg met gemeente, politie en brandweer en overlegt over zaken, die voor beide bedrijventerrein van belang zijn.

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl